Bursa Hungarica
2022

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázattal kapcsolatban

1. Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Makó Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) Székhely: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Levelezési cím: 6900 Makó, Széchenyi tér 22.
Telefonszám: +36 62 511 810
Honlap: www.mako.hu

2. Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:
dr. Buza Katalin (6720 Szeged, Vörösmarty u. 7.)
E-mail cím: drbuzakatalin@gmail.com
Telefonszám: +36 20 2032938

3. Érintett személyek: Kérelmező és adott esetben a kérelmező közeli hozzátartozója

4. Kezelt személyes adatok: név, születési hely, születési idő, édesanyja neve, állandó lakcím, tartózkodási hely címe, TAJ szám, állampolgárság, telefonszám, e-mail, hallgatói jogviszony megléte, vagyoni, jövedelmi, szociális helyzetre vonatkozó adatok, bankszámlaszám, elektronikus elérhetőségek

5. Kezelt különleges személyes adatok: egészségügyi adatok

6. Az adatkezelés célja: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat elbírálása.

7. A személyes adatok kezelésének jogalapja: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (4) bekezdés, 4. melléklete, a felsőoktatásban résztvevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdés, (7) bekezdés

8. A személyes adatokhoz való adatkezelői hozzáférés: Jegyzői Iroda, Hatósági Csoport vezetője és ügyintézője, Bíráló Bizottság tagjai

9. Címzettek:
– Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
– felsőoktatási intézmény
– Magyar Államkincstár
Adott esetben a vonatkozó jogszabályi előírások alapján az érintett adatai továbbításra kerülhetnek egyéb illetékes szerv, hatóság részére.

10. A személyes adatok tárolásának időtartama: A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés alapján 8 év.

11. Adatbiztonság az adatkezelés során: a Hivatal a személyes adatokat az információbiztonsági előírásoknak megfelelően védett szervereken/fizikai helyiségekben tárolja.

12. Jogérvényesítési lehetőségek:
• panasz benyújtása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (felügyeleti hatóság) (postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; cím : 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36 (1) 391-1400; fax: +36 (1) 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint a
• bírói jogérvényesítés. A pert az érintett - választási szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

13. Egyéb tájékoztató elem: Az adatkezelési cél megvalósulása érdekében az eljárás az érintett kérelme alapján indul, majd a jogszabályi kötelezettségek alapján végzi a Hivatal az adatkezelési tevékenységet. Amennyiben az érintett nem adja meg a pályázat során bekért személyes adatait, nem tud indulni az adott pályázaton.

A kérelmező hozzátartozója a szükséges jövedelem igazolások kikérésével és benyújtásával hozzájárulását adja a személyes adatainak kezeléséhez, amely adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig tart.

Makó, 2021. szeptember 14.
© Makó, 2021